1. In kaart brengen van signalen

Registreer

  • Wat je hebt gesignaleerd en wanneer.
Signalen

Signaleren is het in beeld brengen van ouderenmishandeling/ontspoorde (mantel)zorg en het inschatten in welke mate betrokkenen bereid zijn gebruik te maken van ondersteuning en andere interventies.

Als je als beroepskracht signalen opvangt van ouderenmishandeling/ontspoorde (mantel)zorg, wordt van je gevraagd om deze signalen in kaart te brengen. Je kunt hierbij gebruikmaken van de signalenlijsten.

Er zijn meerdere signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen. Eén of enkele van die signalen hoeven niet altijd op mishandeling of ontspoorde (mantel)zorg te duiden.
Ga na of de betrokkene wilsbekwaam of wilsonbekwaam geacht moet worden.

Formulieren signalen

Risicofactoren

Waarom worden ouderen mishandeld? Hiervoor kunnen een aantal verklaringen of risicofactoren genoemd worden. In elke bevolkingsgroep komt ouderenmishandeling voor. Dit geldt met name als de pleger alleen door fysiek of verbaal geweld of door verwaarlozing van de oudere problemen en conflicten weet op te lossen. Het is echter mogelijk dat in sociaal zwakkere gezinnen meer risicofactoren aanwezig zijn die bijdragen aan het ontstaan van mishandeling

Formulieren risicofactoren

Indien er sprake is van crisis schakel dan direct de aandachtsfunctionaris of leidinggevende van je organisatie in.
Crisis? Schakel direct de aandachtsfunctionaris of leidinggevende van je organisatie in.

Er zijn meerdere signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen. Eén of enkele van die signalen hoeven niet altijd op mishandeling of ontspoorde (mantel)zorg te duiden.

Bespreek de situatie eerst met de vrijwilliger of beroepskracht als de signalen van ouderenmishandeling/ontspoorde (mantel)zorg door hen gepleegd zijn. Geef hen de kans om hun handelen te veranderen. Als de situatie niet verbetert, meld de signalen dan conform de richtlijnen bij de leidinggevende of de directie. In dat geval neemt de leidinggevende het initiatief tot verdere stappen.

Kindcheck

De Kindcheck geldt voor alle beroepskrachten die onder de Wet Verplichte Meldcode vallen.

De kindcheck is vooral gericht op beroepskrachten die contacten hebben met volwassen cliënten. Daarnaast geldt de Kindcheck voor beroepskrachten die zich zorgen maken op basis van oudersignalen terwijl er geen kindsignalen zijn (bijvoorbeeld binnen de kinderopvang en het onderwijs). De Meldcode ondersteunt beroepskrachten bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, ongeacht de verblijfsstatus van de betrokkenen. De Kindcheck geldt dus ook als het gaat om vermoedens van geweld waarbij mensen zijn betrokken zonder geldige verblijfspapieren, of in een asielprocedure zitten.

In geval van crisis moet je meteen handelen. Je kunt hiervoor bellen met Veilig Thuis 0800-2000.

Formulieren

Provinciaal – CMO Flevoland

 

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)