5. Beslissen: Hulp organiseren of melden

Registreer

 • Of en welke hulp je hebt ingeschakeld.
 • Welke effecten deze hulp heeft.

Hulp organiseren en effecten volgen

Denk je, op basis van je risicotaxatie, dat je jouw cliënt voldoende tegen het risico op ouderenmishandeling/ontspoorde (mantel)zorg kunt beschermen?

Neem dan de volgende stappen
 • Organiseer de noodzakelijke hulp.
 • Volg de effecten van deze hulp.
 • Doe alsnog een melding bij het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis als er signalen zijn dat het huiselijk geweld niet stopt of opnieuw begint.

Wanneer melden?

Melden bij Veilig Thuis als het
 • je eigen competentie en verantwoordelijkheid te boven gaat;
 • je professionele grenzen overschrijdt;
 • of als je niet voldoende hulp kan bieden of organiseren.

Vraag zonodig ook (anoniem) advies aan de aandachtsfunctionaris van het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis.

Besluitvorming

Als je een besluit hebt genomen kun je uitkomen op

Samenwerken

Voor het bieden van de juiste hulp is een goede infrastructuur, samenwerking en coördinatie van verschillende hulpverlenende organisaties noodzakelijk.

Wat gebeurt er na een melding bij het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis

Je hebt een melding gedaan bij het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop je geïnformeerd blijft. In overleg met jou wordt besloten of de casus besproken wordt in het veiligheidshuis, veiligheidskamer, lokaal zorgnetwerk (VHH/VHK of LZN) of ter advies wordt voorgelegd aan een consultatienetwerk. Er wordt een samenvatting van de casus naar het betreffende lokale zorgnetwek vn VHH/VHK of LZN overgebracht.

Het is van belang dat het Advies- en Meldpunt Veilig Thuis een advies geeft over de te nemen vervolgstappen of acties en door welke partij dit gedaan zou kunnen worden. Dit wordt afgestemd in het VHH/VHK of LZN met ketenpartners die thuis zijn in het thema ouderenmishandeling. Tevens vindt er, indien er sprake is van moedwillige mishandeling, afstemming plaats met de politie, het openbaar ministerie en de reclassering.

Vanuit het overleg in het VHH/VHK of LZN wordt een plan van aanpak gemaakt. Vanuit dit plan kunnen nieuwe/andere hulpverleners ingezet worden. Indien gewenst wordt ervoor gekozen om een casusregisseur aan te wijzen, die de casus en het hulpverleningstraject volgt. Deze casusregisseur geeft op gezette tijden een terugkoppeling in het VHH/VHK of LZN en eventueel aan jou als contactpersoon.

Resultaat

 • De casus is besproken in het VHH/VHK of LZN.
 • Indien gewenst is een casusregisseur aangewezen die de vervolghulpverlening organiseert, de voortgang bewaakt en terug rapporteert in het VHH/VHK of LZN.
 • In geval van moedwillige mishandeling heeft afstemming plaatsgevonden met politie, OM en de reclassering.
 • De casus wordt in het VHH/VHK of LZN gevolgd en gemonitord.

Uitvoering plan van aanpak

 • Acties uit het plan van aanpak worden uitgevoerd door ketenpartners.
 • Nazorg afspraken.
 • Casus afsluiten. De casusregisseur voert het plan uit met ketenpartners en bewaakt het proces. Wanneer nodig wordt de casus teruggekoppeld in het VHH/VHK of LZN.

Resultaat

 • Er is middels een plan van aanpak hulpverlening in gang gezet.
 • Informatie over de voortgang van de hulpverlening is teruggekoppeld aan de casusregisseur.
 • De beoogde doelstellingen en afspraken zijn behaald.

 Te nemen stappen

Stroomschema Achterhoek

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)