1. In kaart brengen van signalen

Registreer

  • Wat je hebt gesignaleerd en wanneer.
  • De contacten met wie je de signalen hebt besproken.
  • De stappen die je hebt gezet.
  • De besluiten die worden genomen.

Signaleren

Wat is signaleren?
Signaleren is het in beeld brengen van zorgwekkende opgroei- en opvoedsituaties en het inschatten van de mate die ouders/verzorgers bereid zijn gebruik te maken van opvoedingsondersteuning en andere interventies.

Als beroepskracht breng je de signalen die een zorgelijke (opvoed- of opgroei)situatie bevestigen of juist ontkrachten in kaart en leg je deze vast. Hieronder valt ook huiselijk geweld en kindermishandeling. Je observeert een kind en zijn ouders/verzorgers, je raadpleegt de signalenlijst en je bespreekt de signalen met de aandachtsfunctionaris. Daarnaast deel je de zorg met ouders/verzorgers.

Signalenlijsten
De signalenlijsten van kindermishandeling geven een overzicht van signalen bij kinderen. De signalenlijsten zijn een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer signalen een kind uitzendt, des te groter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden mishandeld.

Formulieren

Vul bij de verschillende signalen Ja/Nee in en geef een korte toelichting van de feitelijke signalen die je hebt waargenomen.

Signalenlijsten per leeftijds/beroepsgroep

Signaleren per beroepsgroep

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Onderwijs

Artsen en medisch personeel

Hulpverleners niet-geïndiceerde zorg

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar

  • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). De SDQ is een vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen bij  kinderen van 7-12 jaar. De vragenlijst wordt door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland gebruikt tijdens de reguliere preventieve gezondheidsonderzoeken. Hij wordt afhankelijk van de leeftijd ingevuld door de ouders/verzorgers, leerling of docent. De vragenlijst wordt door JGZ ook in klas 2 van het VO gebruikt.

Hulpverleners geïndiceerde zorg

 

Kindcheck

Wat is de Kindcheck?

De Kindcheck geldt voor alle beroepskrachten die onder de Wet Verplichte Meldcode vallen. De Kindcheck is vooral gericht op beroepskrachten die contacten hebben met volwassen cliënten. Daarnaast geldt de Kindcheck voor beroepskrachten die zich zorgen maken op basis van oudersignalen terwijl er geen kindsignalen zijn (bijvoorbeeld binnen de kinderopvang en het onderwijs). De Meldcode ondersteunt beroepskrachten bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, ongeacht de verblijfsstatus van de betrokkenen. De Kindcheck geldt dus ook als het gaat om vermoedens van geweld waarbij mensen zijn betrokken zonder geldige verblijfspapieren, of in een asielprocedure zitten.

In geval van crisis moet je meteen handelen. Je kunt hiervoor bellen met Veilig Thuis 0800-2000. Bij een niet directe crisissituatie kun je ook een e-mail sturen.

Formulieren

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid

Ter ondersteuning kun je het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)​ bekijken. De Lirik helpt professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK checklist kan alleen gebruikt worden door professionals vanuit de geindiceerde jeugdzorg. Hiervoor is namelijk een training noodzakelijk. De LIRIK is een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling of anderszins onveilige opvoedingssituatie te onderkennen en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. De checklist helpt je jouw professionele oordeel te expliciteren en te onderbouwen.

De LIRIK is door het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkeld voor de Bureaus Jeugdzorg. De LIRIK is  onder voorwaarden ook voor anderen beschikbaar. Stuur een e-mail naar het Nederlands Jeugdinstituut voor meer informatie hierover .

Formulieren