5. Beslissen: Hulp organiseren of melden

Registreer

  • Of je het traject afsluit en zo ja, hoe het traject is afgehandeld.
  • Of je zelf hulp verleent of hebt verleend en zo ja, wat je hebt gedaan.
  • Of je andere organisaties hebt ingeschakeld en zo ja, welke organisaties.

Besluitvorming

Nadat de voorgaande stappen zijn doorlopen, kun je besluiten om zelf hulp te bieden of om toe te leiden naar zorg.

Besluitvorming
Je komt tot een besluit op basis van de afspraken die:

  • binnen jouw organisatie zijn gemaakt;
  • lokaal zijn gemaakt.

Je volgt de stappen die in deze werkafspraken zijn vastgelegd.

Afwegingskader
Alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen, zijn met ingang van 1 januari 2019 verplicht een afwegingskader aan de meldcode te hebben toegevoegd. De professionals zijn verplicht deze in de praktijk te gebruiken.

Ga voor meer informatie naar de website van Augeo.

 Als de zorg blijft bestaan…

Als de zorg om de veiligheid van een kind blijft bestaan en/of de ouders niet mee willen werken aan het hulptraject, kun je ook een melding doen bij het Advies- en Meldpunt Veilig thuis
Indien nodig wordt de verplichte hulpverlening gestart.

Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)