3. Gesprek met de cliënt

Registreer

  • Met wie je gesproken hebt en wanneer.
  • Wat je besproken heb.
  • Wat de uitkomsten van het gesprek zijn.

Gespreksvoering

Formulieren

Oudergesprekken

Een beroepskracht die met kinderen en hun ouders/verzorgers werkt, krijgt te maken met situaties waarin gesprekken met ouders/verzorgers en/of kinderen gevoerd moeten worden.

Het doel van een gesprek is bepalend voor de manier waarop een gesprek gevoerd wordt. Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten, zowel op het gebied van je houding als gespreksleider, als op het gebied van gespreksvaardigheden.

Op het moment dat er signalen zijn die aanleiding geven tot zorgen over een kind, wil je dat bespreken met de ouders/verzorgers. Je wilt je zorgen delen en informatie verzamelen. Indien de ouders/verzorgers jouw zorg niet erkennen kun je hen door motiverende gespreksvoering bewust maken van het belang om veranderingen in de situatie aan te brengen.

Kinderopvang

Bij kinderopvang, peuterspeelzalen, BSO en gastouderopvang moet altijd contact opgenomen worden met de aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie. De aandachtsfunctionaris bespreekt de uitkomsten van de consultaties met de ouders/verzorgers.

Verschillende soorten gesprekken

Er kunnen vijf soorten gesprekken plaatsvinden:


Gespreksvoering

  • A. Uitgangspunten en houdingsaspecten
  • B. De voorbereiding van het gesprek
  • C. Het voeren van een gesprek
  • D. Doelen van het gesprek
.

Overpeinzing tussentijdse uitgang

adviseren

Overpeinzing tussentijdse uitgang

slecht nieuws

motiveren
.

info uitwisselen
.

Overpeinzing tussentijdse uitgang

zorgen delen

Overpeinzing tussentijdse uitgang
Veilig thuis

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)