Jeugd & Gezin Flevoland

ZorgOog is een stappenplan dat aangeeft hoe te handelen bij zorgelijke opgroei- en opvoedsituaties, vanaf het moment van signaleren tot en met het verlenen van hulp en nazorg.

Het doel van ZorgOog is om jou als beroepskracht te ondersteunen in de omgang met:

In ZorgOog is de landelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geïntegreerd in de afspraken tussen gemeenten en organisaties die met de Verwijsindex en de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld werken.

De stappen in ZorgOog gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn geconstateerd. De stappen staan in een bepaalde volgorde, maar deze volgorde is niet dwingend.

Druk op de tekens voor meer informatie over de genoemde onderwerpen

Het gaat er om dat je op enig moment in het proces alle stappen hebt doorlopen, voordat je bijvoorbeeld besluit melding te doen van kindermishandeling.

Ga voor meer informatie over ZorgOog naar de Complete handleiding.

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bij de regionale organisaties kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis Flevoland of bel met het regionale telefoonnummer 088 – 222 05 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

Je kunt ook bellen met het landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis op 0800 – 2000 [gratis]. Zij zijn 24/7 bereikbaar.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt met ingang van 1 januari 2019 aangepast

Nu beslis je als professional in stap 5 of je meldt of zelf hulp biedt of organiseert. Met ingang van 1 januari 2019 neem je in stap 5 twee beslissingen: is melden noodzakelijk én welke hulp kan ik zelf bieden of organiseren?

Professionals melden nu alleen bij Veilig Thuis als zij zelf inschatten dat melden noodzakelijk is. Signalen kunnen worden gemist en er is weinig of geen uitwisseling met professionals vanuit andere werkvelden. In de aangescherpte meldcode worden straks ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis.

De toelichting en meer informatie is te vinden op de website van Augeo.

Formulieren

Gebruik Meldcode verplicht

Het gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is wettelijk verplicht voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. De meldcode is eveneens verplicht voor politie en justitie.

De Meldcode besteedt aandacht aan de omgang met de Wet bescherming persoonsgegevens (zorgvuldig handelen, inzagerecht ouders/wettelijk vertegenwoordigers, contact met andere instellingen, omgaan met schriftelijke informatie).

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de meldplicht zijn verplicht.

Voor het onderwijs geldt dat een werkgever verplicht is om met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs te overleggen als er aanwijzingen zijn dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind.

Kijk voor meer informatie over melden bij de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie Onderwijs en aanvullende informatie over de meldplicht.

 Grensoverschrijdend gedrag

Formulieren

Grensoverschrijdend gedrag binnen de schoolomgeving

In Flevoland bestaat een aparte route voor situaties rond Grensoverschrijdend gedrag binnen de schoolomgeving waar een kind bij betrokken is. Bij een melding/incident krijgt de aangesloten school ondersteuning van de coördinator Ongewenste Omgangsvormen (O&O) van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Flevoland. Er wordt een externe vertrouwenspersoon ingezet. De contactpersoon van de betrokken school wordt getraind om op adequate wijze zorg te dragen voor goede opvang van alle betrokkenen.

De coördinator O&O is bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 0320-276211 (niet in de zomer- en kerstvakantie). Niet aangesloten scholen kunnen ook bij O&O terecht, maar hier zijn kosten aan verbonden. Er is een aparte route voor de kinderopvang

Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling
Er kan een aparte route gevolgd worden bij signalen van grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Bekijk het stappenplan uit de Meldcode. De stappen gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn geconstateerd.
Kindermishandeling door een beroepskracht
Wanneer een vermoeden bestaat van kindermishandeling en in het bijzonder seksueel misbruik door een beroepskracht, dan moet dit onmiddellijk gemeld worden bij de leidinggevende. De beroepskracht wordt per direct op non-actief gesteld, waarna het onderzoek van start gaat.

Bekijk hier het stappenplan bij vermoedens misbruik beroepskracht.

 

Handige Apps

‘Meldcode’of ‘info delen’ op uw smartphone of tablet?