Competenties

Van beroepskrachten wordt verwacht dat zij in staat zijn om mishandeling te:

  • signaleren;
  • adequaat om te gaan met vermoedens;
  • effectief samen te werken met anderen.

Dit vraagt van hen verschillende soorten kennis en vaardigheden.

Deze zijn beschreven in de kerncompetenties mishandeling, uitgesplitst naar de functies.

Steeds meer gemeenten voeren het werken met generalistenteams in. Bekijk de competenties van de generalist.

Competentie profiel KNMG

Artsen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De KNMG heeft samen met een aantal wetenschappelijke instanties en beroepsverenigingen een competentieprofiel ontwikkeld. Bekijk het competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG.

Basiscompetenties en plusvarianten

Een medewerker in de jeugdzorg moet bijvoorbeeld over andere kennis en vaardigheden beschikken dan een leerkracht of een schoolmaatschappelijk werker. Er is een onderscheid gemaakt tussen basiscompetenties die voor iedereen gelden en twee plusvarianten voor verschillende beroepsgroepen.

Basiscompetenties
De Basisvariant is voor alle beroepskrachten van toepassing. Ze geven weer wat iedereen tenminste moet weten en kunnen om kindermishandeling te kunnen aanpakken. De houdingsaspecten die nodig zijn bij het uitoefenen van het werk, worden samengevat in een overkoepelende omschrijving van de beroepshouding.

Plusvariant 1
Daar bovenop geldt voor professionals die een functionele verantwoordelijkheid hebben in het bespreken van vermoedens van kindermishandeling de Plusvariant 1.

Plusvariant 2.
Voor professionals die hulp en/of bescherming bieden, geldt naast de basisvariant de Plusvariant 2.

De houdingsaspecten die nodig zijn bij het uitoefenen van het werk, worden samengevat in een overkoepelende omschrijving van de beroepshouding.

Bron: Nederlands Jeugd Instituut, Utrecht

Kerncompetenties mishandeling

Een verzorgende IG niveau 3 moet bijvoorbeeld over andere kennis en vaardigheden beschikken dan een HBO-verpleegkundige niveau 5. Er is een onderscheid gemaakt per functie.

Dilemma’s (medische) beroepskrachten

Vermoedens van verwaarlozing worden minder makkelijk gemeld dan signalen van fysieke kindermishandeling. Ook worden zorgen over mishandeling bij jonge kinderen sneller opgepakt dan bij pubers. Hoe zit dit nu precies? In een editie van het online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) wordt dieper op dilemma’s ingegaan die (medische) beroepskrachten kunnen ervaren bij het signaleren van kindermishandeling. Een tijdschrift boordevol achtergronden, praktijkverhalen en een selectie van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken.

Bekijk Tijdschrift Kindermishandeling

Online cursussen

Augeo academy biedt online cursussen en colleges voor professionals en andere geïnteresseerden. De scholing heeft als doel om iedereen die met ouders of kinderen werkt te helpen zorgelijke opvoedsituaties te kunnen signaleren en aan te pakken. Er is scholingsmateriaal voor 23 sectoren.

Meer informatie.

Voor professionals in de thuis-, instellingen-, en gehandicaptenzorg heeft Augeo academy in samenwerking met ActiZ, V&VN en Vilans een online cursus ontwikkeld over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Want ook mensen die afhankelijk zijn van zorg kunnen, juist door de mensen die voor hen zorgen, mishandeld of verwaarloosd worden. Bijvoorbeeld door een familielid die de zorg niet meer aan kan, of door een beroepskracht die zich grensoverschrijdend gedraagt. In de online cursus leren cursisten over verschillende vormen van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling. Ze leren welke stappen zij moeten nemen volgens de meldcode en wat zij moeten doen bij grensoverschrijdend gedrag door een beroepskracht.

Meer informatie.

Voor professionals met (para)medische beroepen is er bovendien de cursus ‘Meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen’. De cursus gaat in op signalen die wijzen op huiselijk geweld tegen volwassenen, en ondersteunt de professional in het bespreekbaar maken van het geweld.

Meer informatie.